flag_vietnamflag_english
img772_nen-3jpg
  • MACRO SILICONE
  • Là Silicone có kích thước phân tử lớn. Giúp vải hoàn tất có tính mềm mượt hơn, đầy tay hơn, và không làm vàng vải.
  • img772_emulsion1
  • Noi dung chi tiet